30 päevane tagastusõigus

• Kui ostetud kaup Sulle mingil põhjusel ei sobi, siis on Sul võimalus 30 päeva jooksul toode tagastada ja ostusumma koos toote saatmiskuludega tagastatakse Sulle vastavalt e-poe üld- ja ostutingimuste punktile 7.

• Toote tagastamiseks palume saata vabas vormis taganemisavaldus e-posti aadressile info@agroshop.ee. Toote saad tagastada ka meie kaupluses.

• Tagastamisele kuuluva kauba halvenemise korral vastutab ostja kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib ostja seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha poes.

• Raha kanname tagastatud toote eest tagasi ostja arveldusarvele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates ostja taganemisavalduse saamisest. Agroshop võib raha tagasimakse tegemisest keelduda seni, kuni ostja on talle tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud.

• Tagastada ei saa kaupa, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on peale kohaletoimetamist avatud. Samuti ei ole võimalik tagastada avatud ümbrisega audio- ja videosalvestisi või arvutitarkvara.

Agroshop garantiitingimused

1. ÜLDIST  

1.1. Agroshop vahendab või teostab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantiiprotseduure. 

1.2. Garantiiremondi aluseks on Agroshop poolt väljastatud arve ja vigastamata seerianumbriga toode. Kui toote seerianumber on rikutud või loetamatu, on Agroshop-il õigus tasuta garantiiremondist keelduda. 

2. GARANTIIAEG  

2.1. Garantiiperiood algab kauba kliendile üleandmise hetkest alates. Tootjagarantii pikkus on märgitud toote kirjelduses e-poes. 

2.2. Agroshopi poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.  

2.3. Juriidilistest isikutest klientidele määrab garantiiaja seadme tootja või hulgimüüja (importeerija).  

2.4. Garantiilaiendused, mis toodetele kaasa ostetakse, tuleb kliendil endal registreerida vastavalt kaasaantud juhendile 30 päeva jooksul. Kui seda ei tehta, siis garantiilaiendus ei kehti.  

2.5. Kui tootega on kaasa pandud garantiitalong, siis tuleb see säilitada, ilma selleta garantii ei kehti.  

3. GARANTIIREMONDI TEGEMINE  

3.1. Garantiiremonti tehakse tootja hooldusesinduses või Agroshop hoolduses.   

3.2. Kliendil tuleb garantiiremonti minev toode toimetada agroshop kontorisse. Üksikasjalikku infot saab telefonil 56 810 559 või e-posti aadressil info@agroshop.ee

3.3. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või parema seadmega.  

4. GARANTII ALLA EI KUULU:  

4.1. Kuluva iseloomuga osad ning pakend ja dokumentatsioon;  

4.2. Kasutaja andmed, mis on hävinud seadme riknemisel või garantiiremondi tagajärjel. Andmete varundamine on kliendi kohustus;  

4.3. Tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired.  

4.4. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt;  

4.5. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud mittetöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;  

4.6. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;  

4.7. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes)

Tootele pretensioonide esitamise tingimused

1. Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates toote üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

2. Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui varuosade maksumus.

3. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.

4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.

5. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.

6. Agroshop ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

• seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest;

• normaalsest kulumisest;

• ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);

• seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;

• kliendile enne seadme ostmist Agroshopi poolt teatavaks tehtud puudustest;

• välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.

• toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

7. Agroshop tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.

8. Seadmele teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Agroshop ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.

9. Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast.

10. Kui tarbija ei nõustu Agroshop`i seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:

• tegemist on puudusega (asjatundja eksperthinnangu alusel);

• puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;

• Agroshop on puuduse eest vastutav.

11. Kui Agroshopon andnud seadmele müügigarantii, siis tagab Agroshop puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.

12. Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb pöörduda Agroshop`i kauplusesse ostudokumendil toodud aadressil või helistada meie klienditeeninduse numbrile 568 810 559 ning Teid juhendatakse, kuidas kõnealuse toote puhul edasi toimida.

13. Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.

check Toode lisatud võrdlusesse